Veel gestelde Vragen

Veel gestelde vragen

Hier vindt u het antwoord op de meestgestelde vragen. Ontbreekt een vraag? Bel of e-mail naar Flinq Vastgoed op 020-73 73 296 of [email protected]

Bent u al huurder bij Flinq? Via het huurdersportaal kunt u uw huurcontract, huurbetalingen, facturen inzien en reparatieverzoeken doen.

Huren bij Flinq

Welke woningen verhuurt Flinq Vastgoed?

Flinq Vastgoed beheert allerlei soorten woningen in voornamelijk de Randstad: appartementen, studio’s en eengezinswoningen. Ook woningen geschikt voor woningdelers behoren tot het aanbod. 

Wat zijn de inkomenseisen?

Inkomenseisen die wij hanteren zijn in onderstaande tabel te vinden. 

Het 2e inkomen telt voor 100% mee. Er wordt gerekend met de kale huur inclusief eventuele parkeerplaats/berging.

Doelgroep

Inkomenseis

Huurder appartement < € 1.000,-

Bruto-inkomen 4,00 x de maandhuur

Huurder appartement > € 1.000,- en € 1.250,-

Bruto-inkomen 3,75 x de maandhuur

Huurder appartement > € 1.250,-

Bruto-inkomen 3,50 x de maandhuur

Woningdelers

Situatie-afhankelijk, dit kunt u navragen bij de verhuurafdeling 

Hoe kan ik me inschrijven bij Flinq als woningzoeker?

U kunt zich inschrijven door een e-mail te sturen naar onze afdeling verhuur op [email protected]

Geef in de e-mail aan wat voor woning u zoekt en wat uw voorkeurslocatie is.

Onderhoud

Waar kan ik een reparatieverzoek melden?

Voor afhandeling van storingen en reparatieverzoeken werkt Flinq Vastgoed samen met diverse (keten)partners. 

U kunt uw reparatieverzoek melden in het huurdersportaal (24 uur per dag) of per telefoon op 020-737 32 96 (tussen 10:00 – 16:00 uur). 

Reparatieverzoeken worden tijdens kantooruren in behandeling genomen. Als de melding spoedeisend is gelieve achter de melding in het portaal aan te bellen.

Voor zeer spoedeisende zaken buiten kantooruren kunt u bellen met ons kantoornummer 020-737 32 96 (toets 9). U wordt dan rechtstreeks doorverbonden naar een calamiteitenonderhoudsdienst. Onder zeer spoedeisende zaken worden storingen verstaan die grote schade aan het pand kunnen veroorzaken.

Welk onderhoud doet Flinq en wat doe ik zelf?

In het ‘besluit kleine herstellingen’ is vastgelegd welk onderhoud verantwoordelijkheid is van de huurder.

Sommige van de herstellingen die volgens het besluit aan huurder toebehoren, voert Flinq Vastgoed toch uit op kosten van eigenaar van het pand. Deze zijn in het overzicht herstellingen aangeduid met “Flinq Plus”.

Welke aanpassingen mag ik zonder toestemming van beheerder/eigenaar doen aan de woning?

Inpandige schilderwerkzaamheden aan wanden en plafonds mag u zonder toestemming uitvoeren. Houdt er wel rekening mee dat de kleur bij huuropzegging teruggebracht moet worden naar originele staat. 

Ook voor schroeven en boren in wanden of plafonds hoeft u geen toestemming te vragen. Eventuele gevolgschade door dergelijke werkzaamheden komen voor rekening van huurder. Ook het dichtsmeren van geboorde gaten valt bij huuropzegging valt onder verantwoordelijkheid van de huurder. Schroeven of boren in vloer, kozijnen of ramen is in geen geval toegestaan.

Huurcontract

Wie is de beheerder van mijn woning?

De beheerder van uw woning is Flinq Vastgoed. U kunt bij de beheerder terecht met vragen de gehuurde ruimte en huurcontract.

Flinq Vastgoed

Amsteldijk 131-H

1078RT Amsterdam

T: 020-73 73 296

E: [email protected]

Hoe kan ik een verzoek tot contractwijziging doen?

Verzoeken tot aanpassing van het contract, bijvoorbeeld vanwege het samenwonen met partner op het gehuurde adres, kunt u doorgegeven per e-mail op het e-mailadres [email protected] 

Hoe zeg ik mijn huurcontract op?

U kunt een e-mail sturen naar [email protected] met daarin benoemd:

 • Gehuurde adres;
 • Gewenste einddatum;
 • Nieuwe adres;
 • IBAN voor eventuele restitutie waarborgsom;
 • Reden van opzegging.

Indien u het adres huurt met anderen, dan zult u deze moeten meenemen in de CC van de e-mail met opzegging.

De opzegtermijn is – tenzij de minimum looptijd nog loopt –gelijk aan de betaalperiode. Dit is bij de meeste particuliere huurcontracten één kalendermaand.

Wat gebeurt er na opzegging?

U ontvangt een bevestiging van de opzegging per e-mail, mits deze met inachtneming van het huurcontract is gedaan. De opzegging is pas rond na ontvangst van de bevestiging van ons. 

Wij plannen circa 2 weken voor het einde van de huur een voorinspectie in, zodat we kunnen vastleggen in welke staat verhuurder de woning opgeleverd verwacht te krijgen bij de eindinspectie.

Wat is een voorinspectie?

Tijdens de voorinspectie wordt de staat van de woning door onze inspecteur samen met u beoordeeld. Het is belangrijk dat u bij de voorinspectie aanwezig bent. De voorinspectie vindt ca. 2 weken plaats voor het einde van de huurovereenkomst.

Als tijdens de voorinspectie blijkt dat er gebreken aan de woning zijn of dat u wijzigingen zonder toestemming van verhuurder aan de woning heeft aangebracht, kan dit betekenen dat u voor het verlaten van de woning nog werkzaamheden moet verrichten om het gehuurde in goede, nette en oorspronkelijke staat achter te laten. Deze zaken worden schriftelijk vastgelegd op een mutatieformulier. Beide partijen ontvangen hiervan een exemplaar. De eventueel door u uit te voeren werkzaamheden moeten voor de eindinspectie zijn uitgevoerd.

De voorinspectie wordt verricht terwijl u nog in de woning woont. Uw inboedel staat nog op de vertrouwde plaats. Hierdoor kan het gebeuren dat onze inspecteur niet alles kan zien en daardoor wijzigingen of gebreken over het hoofd ziet. Uiteindelijk moeten die zaken voor uw vertrek door u zijn hersteld. Als u veranderingen heeft aangebracht of als ergens schade aanwezig is, doet u er verstandig aan dat tijdens de voorinspectie aan de inspecteur te melden. Ook als u twijfelt of bepaalde werkzaamheden door u moeten worden uitgevoerd, kunt dat het beste aan de inspecteur vragen. Op die manier voorkomt u dat u later tijdens de eindinspectie voor verrassingen komt te staan en geconfronteerd wordt met gebreken of veranderingen die u alsnog ongedaan moet maken of met onderhoud dat u alsnog moet uitvoeren.

Wat is een eindinspectie?

Met onze inspecteur maakt u een afspraak voor de gezamenlijke eindinspectie van de woning. Bij voorkeur wordt deze afspraak tijdens de voorinspectie al gemaakt. Tijdens de eindinspectie van de woning controleert onze inspecteur de staat van de woning en of de herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd die zijn afgesproken tijdens de voorinspectie. Is dat niet of slechts gedeeltelijk het geval, dan wordt dit in het eindinspectierapport opgenomen. Dit geldt ook voor de zaken die u uit de woning had moeten verwijderen.

Als bij de eindinspectie blijkt dat niet alle herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd, dan zullen wij die werkzaamheden op uw kosten moeten laten uitvoeren. Wij wijzen u daar nadrukkelijk op. Deze kosten brengen wij u in rekening middels de eindafrekening.

Ook van de eindinspectie wordt door onze inspecteur een rapport opgemaakt, dat zowel door de inspecteur als door u wordt ondertekend. De woning moet op het moment van de eindinspectie geheel ontruimd en schoon zijn. Bij de eindinspectie moet u ook alle sleutels van de woning inleveren.

Hoe zeg ik het huurcontract bij overlijden van alleenstaande huurder?

Dit kan gedaan worden door een familielid per e-mail op het e-mailadres [email protected]

Wanneer ontvang ik de waarborgsom retour?

Indien uit de eindinspectie blijkt dat huurder recht heeft op teruggaaf van (een deel) van de waarborgsom, zal deze binnen vier weken worden gerestitueerd.

Op welke bankrekening wordt de waarborgsom gerestitueerd?

Als uit de eindinspectie blijkt dat huurder recht heeft op teruggaaf van (een deel) van de waarborgsom, dan zal deze worden gerestitueerd op de rekening vanwaar de laatste huurbetalingen zijn verricht, tenzij er een andere rekeningnummer is opgegeven bij de opzegging.

Wie is de eigenaar van mijn woning?

De eigenaar van de woning kan per adres verschillen. De eigenaar kunt u terugvinden in de huurovereenkomst, in het huurdersportaal of bij uw beheerder.

Hoe is mijn jaarlijkse huurverhoging (huurindexatie) opgebouwd?

De maximale huurverhoging voor huurcontracten in de sociale sector en voor kamers is voor 2023 vastgesteld op 3,1%, tenzij uw maandhuur minder dan € 300,- bedraagt (dan mag de huur verhoogd worden met € 25,-). De huurverhoging mag wel meer bedragen als uw gezamenlijk inkomen hoger is dan de door de Rijksoverheid vastgestelde grens. 

De maximale huurverhoging voor geliberaliseerde huurcontracten wordt tot mei 2024 door de Rijksoverheid vastgesteld. Deze maximale huurverhoging voor 2023 is 4,1%.

Hoe geef ik een bewonersmutatie voor een woning voor woningdelers door?

Deze kunnen aangedragen worden conform de voorwaarden uit de huurovereenkomst.

De eigenaar beoordeelt het verzoek en kijkt daarbij naar het duurzame en gemeenschappelijke karakter van de groep. Deze aspecten zijn belangrijk, omdat eigenaar aan groepen wil verhuren waar men elkaar goed kent en men ervoor kiest om voor een langere periode samen te wonen.

Indien er te veel bewonersmutaties plaatsvinden kan een groep niet meer als duurzaam worden beschouwd en kan de eigenaar beslissen om het verzoek niet te accepteren. Houd dus in gedachten dat de huurovereenkomst ook kan definitief kan eindigen bij een verzoek tot bewonersmutatie.

Onderhuur

Onderhuur van (een gedeelte) van de woning is contractueel verboden. Mocht u daar u toelichting over willen dan kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Betalingen

Voor wanneer moet de huur worden overgemaakt?

Huur wordt vooraf gefactureerd en moet voor ingang van de nieuwe betaalperiode (vrijwel altijd een kalendermaand) zijn overgeschreven. 

Bijvoorbeeld: de huur voor mei zal eind april overgeschreven moeten worden, zodat deze uiterlijk 1 mei op rekening van verhuurder staat.

Wat gebeurt als ik mijn huur niet tijdig betaal?

Bij niet tijdige betaling van huur zullen wij u herinneren, en zo nodig aanmanen, aan de openstaande betaling. Uitblijven van betaling na formele ingebrekestelling (conform 6:96BW lid 6) kan resulteren in bijkomende kosten voor huurder, zoals buitengerechtelijke incassokosten en/of kosten die gepaard gaan met een juridische procedure.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een factuur die ik van jullie heb ontvangen?

Een bezwaar op een nota kan, onder vermelding van het factuurnummer worden ge-e-maild naar [email protected] 

Servicekosten

Wat zijn servicekosten?

Servicekosten zijn kosten die boven op uw kale huur komen en worden gebruikt voor onderhoud en beheer van ruimten die u deelt met andere bewoners van het gebouw. Ook kan het zijn dat u de gas-, elektra en/of watermeter deelt met buren en hiervoor servicekosten betaald.

In uw huurovereenkomst vindt u waar u de servicekosten voor betaald.

Welke servicekosten zijn er?

Servicekosten kunnen bijvoorbeeld gerekend voor onderstaande zaken:

 • Kosten huismeester;
 • Onderhoud lift;
 • Schoonmaak algemene ruimten;
 • Glasbewassing;
 • Kosten gas/elektra/water algemene ruimten;
 • Onderhoud gemeenschappelijke tuin.
Wanneer volgt de afrekening van servicekosten?

Servicekosten worden eenmaal per jaar afgerekend. Dit wil zeggen dat de daadwerkelijke kosten worden vergeleken met de betaalde voorschotbedragen en u na verrekening een bedrag terugkrijgt of moet bijbetalen. 

In de afrekening wordt leegstand niet meegenomen. De kosten gedurende leegstand neemt de eigenaar van het betreffende adres voor eigen rekening.

Hoe kan ik mijn voorschot servicekosten wijzigen?

Wij kunnen het voorschot servicekosten hoger of lager maken, indien de verwachting is dat het daadwerkelijk verbruik gaat wijzigen. Wij kondigen een verhoging of verlaging per e-mail bij u aan en deze baseren wij op de servicekostenafrekening van het afgelopen jaar.